Yeni Kasa Mercedes GLC Co­upe fiyatı

Yeni kasa Mercedes GLC Co­upe özellikleriyle büyük ilgi çekiyor

Mercedes'in süper modeli GLC Co­upe'­de öne çı­kan çarpıcı özel­lik­le­ri ara­sın­da stan­dart su­nu­lan spor­tif süs­pan­si­yon, has­sas spor di­rek­si­yon sis­te­mi Dyna­mic Se­lect, sü­rek­li dört te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi 4Ma­tic ve 9G-Tro­nic isim­li do­kuz ile­ri oto­ma­tik şan­zı­man bulunması dikkat çekiyor. Ye­ni kasa Mercedes GLC Cou­pe; dört di­zel, dört ben­zin­li, bir şarj edi­le­bi­len hib­rit ve ai­le­nin en güç­lü ver­si­yo­nu olan Mer­ce­des-AMG ol­mak üze­re top­lam se­kiz fark­lı mo­tor se­çe­ne­ğiy­le satışa su­nu­lu­yor.

2017 Mercetdes GLC Voupe, mo­dern sü­rüş yar­dım­cı sis­tem­le­ri, yak­tı ve­rim­li­li­ği ve spor­tif bir ta­sa­rım gi­bi özel­lik­ler­le öne çı­kiyor. Ye­ni Mer­ce­des-Benz GLC Cou­pe 265 bin 700 TL'­den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa sunuldu. 

 Yorum

0 Yorum

Benzer Haberler